ریموت

ساخت سوئیچ مزدا و ساخت ریموت مزدا

نوشته شده در

ساخت کددهی و برنامه ریزی کلید ، ریموت و سوئیچ  انواع خودرو های کمپانی مزدا یکی از خدمات کلید مدرن می باشد . بیشترین خودروهای مزدا در ایران مزدا ۳ قدیم و مزدا نیو کیلس اسمارت و هم چنین مزدا ۳۲۳ می باشند.